http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอน แบ่งปัน ประสบการณ์ความถนัดสู่น้อง ๆ ปีที่ 1 (ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว)

ชื่อโครงการ : แคนนอน แบ่งปัน ประสบการณ์ความถนัดสู่น้อง ๆ ปีที่ 1 (ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว)
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด

รูปแบบโดยย่อ :
บริษัทแคนนอนประเทศไทย มีนโยบายนำความรู้ความสามารถของพนักงานที่มีความถนัดและความเชี่ยวชาญในงานมาเป็นเวลาหลายปีนำมาแบ่งปัน ประสบการณ์ความรู้ ความถนัดในงานให้กับนักเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความถนัดในวิชาชีพในอนาคต ภายใต้ชื่อโครงการ “แคนนอน แบ่งปัน ประสบการณ์ความถนัดสู่น้อง ๆปีที่ 1” เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ให้กับน้องๆ ที่สนใจ พนักงานที่ร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ความถนัดให้กับโรงเรียนบ้านนาใหญ่ จ.นครราชสีมา

รายละเอียด :

คุณประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่าย CSR จึงได้จัดให้มีโครงการ แคนนอน แบ่งปัน ประสบการณ์ความถนัดสู่น้อง ๆ ปีที่ 1 ขึ้น เพื่อแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงให้น้องๆ ได้มีความรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของ Canon เพื่อเป็นการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และต่อยอดความคิดของนักเรียนและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดให้เกิดประโยชน์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ฝ่ายงาน CSR ได้จัดโครงการ แคนนอน แบ่งปันประสบการณ์ความถนัดสู่น้องๆ ปีที่ 1และได้เรียนเชิญคุณจุฬาลักษณ์ ลาดขามป้อม ผู้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษมาเป็นอาจารย์ในการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาใหญ่ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ทางโรงเรียนให้ความร่วมมือจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการสอนภาษาอังกฤษกับบริษัท ภายในกิจกรรมจะแทรกความรู้เรื่องการกล่าวทักทายในสถานะการณ์ต่างๆ เขียนป้ายแนะนำตัว ร้องเพลงผลไม้ คำศัพท์ร่างกาย คำศัพท์อุปกรณ์การเรียน คำศัพท์ของใช้ภายในบ้าน เล่นเกมส์ การสอนแต่งประโยค ถามตอบ และวาดรูปสัตว์ ทายชื่อเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 100 คน บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ที่เราได้สัมผัสในชีวิตประจำวันนำมาแบ่งปันให้น้องๆได้รับความรู้เบื้องต้นเพื่อเจอเหตุการณ์จริงน้องๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เบื้องต้นและต่อยอดความรู้ความสามารถของตนเอง

aphondaworathan