http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

การฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมไทยเพื่อการฝึกอาชีพ เสริมสร้างรายได้

ชื่อโครงการ : การฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมไทยเพื่อการฝึกอาชีพ เสริมสร้างรายได้
ชื่อองค์กร : บริษัท อีจิซเทค จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท อีจิซเทค จำกัด ประกอบอุตสาหกรรมผลิตตู้โลหะ สำหรับบรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิคส์ และเครือข่ายคมนาคม โรงงานตั้งอยู่ที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 13 ปี อีจิซเทคฯ ไม่เพียงผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ตู้ 19” (19” Rack) ให้แก่บริษัทไอทีชั้นนำต่างๆ ของโลก แต่ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่อยู่เคียงข้างชุมชนและสังคม ด้วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอยู่เสมอ จนได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น (ภาคเหนือ) ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ที่ผ่านมา อีจิซเทคฯ ได้ส่งออกตู้ 19” ไปทั่วโลกช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และยังช่วยสร้างงานให้แก่คนในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท อีจิซเทค จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมไทยเพื่อการฝึกอาชีพ เสริมสร้างรายได้ ให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจในพื้นที่ตำบลห้วยยาบ

รายละเอียด :
บริษัท อีจิซเทค จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมไทยเพื่อการฝึกอาชีพ เสริมสร้างรายได้ ให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจในพื้นที่ตำบลห้วยยาบ โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ คุณภานุพงค์ ใจซื่อ มาให้ความรู้เรื่องการทำขนมไทยเพื่อการจัดชุดอาหารว่างและการคำนวณต้นทุนการผลิต สำหรับการทำชุดเบรคประชุม สัมนา ทางบริษัท อีจิซเทค จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่เข้าร่วม ได้มีช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวสืบเนื่องต่อไป
aphondaworathan