http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

บริษัทในเครือเชอวาลกรุ๊ป ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ชื่อโครงการ : บริษัทในเครือเชอวาลกรุ๊ป ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
ชื่อองค์กร : บริษัท อีจิซเทค จำกัด

เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท อีจิซเทค จำกัด ประกอบอุตสาหกรรมผลิตตู้โลหะ สำหรับบรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิคส์ และเครือข่ายคมนาคม โรงงานตั้งอยู่ที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 13 ปี อีจิซเทคฯ ไม่เพียงผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ตู้ 19” (19” Rack) ให้แก่บริษัทไอทีชั้นนำต่างๆ ของโลก แต่ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่อยู่เคียงข้างชุมชนและสังคม ด้วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอยู่เสมอ จนได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น (ภาคเหนือ) ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ที่ผ่านมา อีจิซเทคฯ ได้ส่งออกตู้ 19” ไปทั่วโลกช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และยังช่วยสร้างงานให้แก่คนในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย
รายละเอียด :
บริษัท อีจิซเทค จำกัด และ บริษัท เชอวาลเทคโนโลยี่ จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามประเพณีพื้นบ้านภาคเหนือ โดยการรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุในชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับชุมชนใกล้เคียง
aphondaworathan