http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

อีจิซเทค รวมใจ ป้องกันภัยฝุ่น PM 2.5

ชื่อโครงการ : อีจิซเทค รวมใจ ป้องกันภัยฝุ่น PM 2.5
ชื่อองค์กร : บริษัท อีจิซเทค จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท อีจิซเทค จำกัด ประกอบอุตสาหกรรมผลิตตู้โลหะ สำหรับบรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิคส์ และเครือข่ายคมนาคม โรงงานตั้งอยู่ที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 13 ปี อีจิซเทคฯ ไม่เพียงผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ตู้ 19” (19” Rack) ให้แก่บริษัทไอทีชั้นนำต่างๆ ของโลก แต่ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่อยู่เคียงข้างชุมชนและสังคม ด้วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอยู่เสมอ จนได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น (ภาคเหนือ) ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ที่ผ่านมา อีจิซเทคฯ ได้ส่งออกตู้ 19” ไปทั่วโลกช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และยังช่วยสร้างงานให้แก่คนในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย
รูปแบบโดยย่อ :
ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์แก่ชุมชน ด้านข่าวสาร เรื่อง สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

รายละเอียด :
จากสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่เกินมาตรฐาน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กรุงเทพฯและปริมณฑลในช่วงที่ผ่านมา เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่อนข้างมาก ส่งผลให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และปอดต่างๆ

เพื่อเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหามลภาวะดังกล่าวโดยการจัดกิจกรรม
1. จัดทำข้อมูลความรู้เรื่องสถานการณ์ PM 2.5และจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลแก่ชุมชนและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัย พร้อมทั้งแนะนำอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ที่เหมาะสมให้ได้รู้จัก
2. รณรงค์ 60 วัน งดเผาและช่องทางการรับแจ้งเหตุไฟป่า
aphondaworathan