http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

กรุงเทพธนาคม และภาคีเครือข่าย ร่วมกลุ่ม Trash Hero กำจัดขยะ รอบชุมชนบึงพระราม 9

ชื่อโครงการ : กรุงเทพธนาคม และภาคีเครือข่าย ร่วมกลุ่ม Trash Hero กำจัดขยะ รอบชุมชนบึงพระราม 9
ชื่อองค์กร : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจกรุงเทพมหานครที่บริหารจัดการดูแลระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชน
เว็บไซต์ : http://www.thanakom.co.th/thanakom/

รูปแบบโดยย่อ :
กรุงเทพธนาคม พร้อมด้วยนิสิตจากมหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ร่วมกับกลุ่ม Trash Hero เก็บและกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ รอบชุมชนบึงพระราม 9

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 62 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด พร้อมด้วยนิสิตจากมหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช ได้เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดขยะประเภทต่างๆ รอบชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา เขตบางกะปิ ร่วมกับกลุ่ม Trash Hero ซึ่งเป็นกลุ่มพิชิตขยะ และอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักการระบายน้ำในการสนับสนุนอุปกรณ์ดักจับขยะ และเรือจัดเก็บขยะ

ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ลำคลอง จึงได้มีการดำเนินกิจกรรม CSR ภายใต้ศาสตร์พระราชาในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำมาโดยตลอด ครั้งนี้จึงร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม Trash Hero ในการเก็บขยะทำประโยชน์ให้กับสาธารณะ รวมถึงการแยกขยะให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้และร่วมกันนำมาต่อยอดให้ยั่งยืนต่อไป อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม รวมถึงการรณรงค์ไม่ให้เกิดขยะในระหว่างการดำเนินกิจกรรม จึงได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร และกระบอกน้ำมาเอง ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของเหล่าจิตอาสาด้วย
aphondaworathan