csrcom.com
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ซีเกท โคราชต้อนรับคณะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อโครงการ : ซีเกท โคราชต้อนรับคณะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อองค์กร : บริษัท ซีเกท (เทคโนโลยี) จำกัด ออกข่าวในนาม Sugar Smart PR & Marketing Consulting
รูปแบบโดยย่อ :
ซีเกท โคราชต้อนรับคณะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพสวท.
รายละเอียด :

นายเจษฎา รัศมิภูติ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม (แถวยืน กลาง) ทีมวิศวกรและพนักงาน บริษัท ซีเกท (เทคโนโลยี) จำกัด โรงงานโคราช เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้และต้อนรับคณะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM)

aphondaworathan