csrcom.com
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย : โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนระยะที่ 3 (Street Wise)

ชื่อโครงการ : มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย : โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนระยะที่ 3 (Street Wise)
ชื่อองค์กร : มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย
เว็บไซต์ : aip-foundation.org

รูปแบบโดยย่อ :

โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนระยะที่ 3 เปิดตัวอย่างเป็นทางการในจังหวัดสงขลาไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ เริ่มดำเนินการในปี 2557 โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย “AIP” และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพื่อส่งเสริมการใช้ถนนอย่างฉลาด รวมถึงรณรงค์ด้านการสวมหมวกนิรภัย ผ่านการนำหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนไปใช้ในโรงเรียน กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร กิจกรรมของผู้ปกครองและชุมชน และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี พิธีเปิดตัวโครงการฯ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติเป็นประธาน แขกพิเศษในงาน ประกอบด้วยคุณหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด คุณอรทัย จุลสุวรรณรักษ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และสถานีตำรวจภูธรสิงหนคร นอกจากการมอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงนคร 1 (บ้านยางงาม) ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 11 ของโครงการฯ จำนวน 250 ใบ แล้ว ในงานโครงการฯ ยังมอบเสื้อสะท้อนแสงกว่า 450 ตัวแก่ทูตความปลอดภัยของแต่ละโรงเรียนอีกด้วย พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรแก่คุณครูต้นแบบโครงการฯ จำนวน 37 คน ที่เพิ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน โดยคุณครูต้นแบบเหล่านี้จะรับผิดชอบในการอบรมเพื่อนครู นักเรียนและสมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน โดยในปี พ.ศ.2557-2560 อัตราการสวมหมวกนิรภัยของโรงเรียนเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 55% นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการ ผู้ปกครองประมาณ 5,000 คนได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและมีคุณครูต้นแบบ 37 คนจาก 11 โรงเรียน ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน สำหรับในระยะที่ 3 นี้โครงการฯ มุ่งหวังที่จะเข้าถึงนักเรียนระดับประถมศึกษาและผู้ปกครองมากกว่า 10,000 คน ในจังหวัดสงขลา และพัฒนาโรงเรียนนำร่องอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสิงหนครให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น และในระดับประเทศ

รายละเอียด :
โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน “Street Wise” มีนักเรียนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการรวมกว่า 4500 คน 18 กรกฎาคม 2561 – จังหวัดสงขลา ประเทศไทย

ผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดสงขลา กว่า 250 คน เข้าร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนระยะที่ 3 ด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย “AIP” และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โครงการ Street Wise ปีนี้ได้เพิ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงนคร 1 (บ้านยางงาม) ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 11 ของโครงการฯ ทำให้ขณะนี้ โครงการฯ ครอบคลุมโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร และสามารถเข้าถึงนักเรียนระดับประถมศึกษาและผู้ปกครองได้มากกว่า 10,000 คน “ที่เชฟรอน เราไม่เพียงดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน แต่ในชุมชนที่เราอาศัยและทำงานอยู่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเช่นกัน นั่นคือเหตุผลที่เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับมูลนิธิ AIP ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 เพื่อให้ชุมชนสงขลาได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านความรู้และหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน” คุณหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวเปิดงาน

ซึ่งในปีนี้ นอกเหนือจากการมอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเป้าหมายแห่งใหม่จำนวน 250 ใบ และมอบเสื้อสะท้อนแสงกว่า 450 ตัวแก่ทูตความปลอดภัยของแต่ละโรงเรียนแล้ว มูลนิธิ AIP ยังได้มอบประกาศนียบัตรแก่คุณครูต้นแบบโครงการฯ จำนวน 37 คน ที่เพิ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน โดยคุณครูต้นแบบเหล่านี้จะรับผิดชอบในการอบรมเพื่อนครู นักเรียนและสมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการผลงานโครงการ Street Wise “ด้วยอัตราการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนที่ยังมีน้อยมาก เราเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้” นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าว “แต่เพื่อให้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งคุณครู ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นและรัฐบาลด้วย” คณะผู้แทนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, อำเภอสิงหนคร, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1, ขนส่งจังหวัดสงขลา, ตำรวจภูธรเมืองสงขลา และตำรวจภูธรสิงหนคร เข้าร่วมงานซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใช้บางยาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา “โครงการ Street Wise คาดหวังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา และเราหวังที่จะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีในโรงเรียนแห่งใหม่” คุณ อรทัย จุลสุวรรณรักษ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย กล่าว “เยาวชนในโครงการของเรากำลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ตัวของพวกเขาเองในการดำเนินชีวิต” สาระสำคัญของโครงการ Street Wise ประกอบด้วย การนำหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนไปใช้ในโรงเรียน กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร กิจกรรมของผู้ปกครองและชุมชน และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ถนนอย่างฉลาด รวมถึงรณรงค์ด้านการสวมหมวกนิรภัย โดยในปี พ.ศ.2557-2560 อัตราการสวมหมวกนิรภัยของโรงเรียนเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 55% นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการ ผู้ปกครองประมาณ 5,000 คนได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและมีคุณครูต้นแบบ 37 คนจาก 11 โรงเรียน ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน 

####### เกี่ยวกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย
มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการแพร่กระจายและอัตราการตาย และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนนในประเทศกำลังพัฒนาภายในระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้มีการจัดทำโครงการต่าง ๆ มากมายทั้งใน ทวีปเอเชีย และแอฟริกา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ สามารถเยี่ยมชมได้ที่ http://localhost/aipf/webmin/what-we-do.html www.asiainjury.org หรือทางทวิตเตอร์ @AIPFoundation

aphondaworathan