http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

Earth Day 2024 “Canon Let’s reduce single use plastics and climate change”


ชื่อโครงการ : Earth Day 2024 “Canon Let’s reduce single use plastics and climate change”
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
รายละเอียด :

เนื่องด้วยวันที่ 22 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก โดยในปีนี้จัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลกภายใต้หัวข้อ   Planet vs. Plastic” มุ่งลดการใช้ single use plastics และลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ลดภาวะโลกร้อน)

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้ single use plastics และลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ลดภาวะโลกร้อน) จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันคุ้มครองโลกภายใต้หัวข้อ “Let’s reduce single use plastics and climate change” โดยร่วมกันปลูกต้นไม้/แจกจ่ายต้้นไม้จำนวน 1,300 ต้น ทำความสะอาดร่วมกัน และจัดนิทรรศการให้ความรู้กับพนักงาน ณ โรงงานราชสีมาในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 และโรงงานอยุธยา วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.30-13.30 น.

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ นำโดยคุณนายเคนอิจิโระ คูโบะ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างจากเทศบาลปราสาททอง, นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค), เขตประกอบการนวนคร นครราชสีมา, ผู้รับเหมาตรวจวัดสิ่งแวดล้อม (UAE, CAP), ผู่รับเหมาของบริษัทฯ, ผู้บริหารและพนักงานแคนนอนจิตอาสา จำนวน 92 คน

02-05-2024 09:21

aphondaworathan