http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

พีพี ไพร์ม พีพี ไพร์ม ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จ.เพชรบุรี ประจำปี 2567


ชื่อโครงการ : พีพี ไพร์ม พีพี ไพร์ม ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จ.เพชรบุรี ประจำปี 2567
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น 3.บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ ในเครือ) ร่วมกิจกรรมและร่วมสนับสนุนของรางวัล เนื่องใน #วันแรงงานแห่งชาติ จ.เพชรบุรี ประจำปี 2567
รายละเอียด :
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ ในเครือ) ร่วมกิจกรรมและร่วมสนับสนุนของรางวัล เนื่องใน #วันแรงงานแห่งชาติ จ.เพชรบุรี ประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วยองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันดิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังปกป้องสถาบันและรวมพลังต่อต้านยาเสพติด มอบทุนการศึกษา จับฉลากมอบรางวัล ชมการแสดงนิทรรศการ และการประกวดขวัญใจแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ภาครัฐ และประชาชนผู้ใช้แรงงาน เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน อันจะนำมาสู่สันติสุขในวงการแรงงาน เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2567 ณ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) จ.เพชรบุรี
30-04-2024 14:35

aphondaworathan