http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

“แคนนอน อนุรักษ์น้ำ และใช้ประโยชน์จากผักตบชวาอย่างยั่งยืน” ปีที่ 8

ชื่อโครงการ : “แคนนอน อนุรักษ์น้ำ และใช้ประโยชน์จากผักตบชวาอย่างยั่งยืน” ปีที่ 8
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
 
รายละเอียด :

บริษัท แคนนอน ไฮเทค(ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมการดำเนินการเพื่อกำจัดผักตบชวา และวัชพืชทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ อีกทั้งยังเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ภายใต้โครงการ “แคนนอน อนุรักษ์น้ำ และใช้ประโยชน์จากผักตบชวาอย่างยั่งยืน” 

โดยในครั้งนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมในครั้งที่ 8 ร่วมกับทางเทศบาลตำบลปราสาททอง ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัทเอกชน อีกทั้งยังมีกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา ในการทำเป็นผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โดยทีมพนักงานแคนนอน ไฮเทค และส่วนราชการ บริษัทเอกชน ได้ร่วมทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากลำน้ำ ได้แก่ การกำจัดผักตบชวา โดยมีระยะทาง 1500 เมตร และมีการกำจัดผักตบชวา 4000 kg เพื่อช่วยกำจัดผักตบชวา วัชพืชทางน้ำ และมีกิจกรรมการให้ความรู้ พร้อมกับการลงมือทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เช่น การทำกระดาษ การทำกระถางต้นไม้จากผักตบชวา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

aphondaworathan