http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
ข่าว CSR

พีพี ไพร์ม คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement ประจำปี 2565

พีพี ไพร์ม คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement ประจำปี 2565
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น 3.บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th

รายละเอียด :
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement หรือ กิตติกรรมประกาศการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์

โดยประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน พลโทกฤษณะ วโรภาษ เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการตอกย้ำจุดยืนในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 12.6 การผลักดันกิจการ โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับข้อปฏิบัติที่ยั่งยืนไปดำเนินการ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าไว้ในการรายงานประจำปีของบริษัท ร่วมกัน

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ยังคงตระหนักเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม หรือ ESG ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

aphondaworathan