http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
ข่าว CSR

ล็อกซเล่ย์ คว้า 2 รางวัลสนับสนุนงานด้านคนพิการ ปี 2565 ย้ำภาพองค์กรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อเนื่องกว่า 11 ปี

ชื่อโครงการ : ล็อกซเล่ย์ คว้า 2 รางวัลสนับสนุนงานด้านคนพิการ ปี 2565 ย้ำภาพองค์กรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อเนื่องกว่า 11 ปี
ชื่อองค์กร : บมจ.ล็อกซเล่ย์
เกี่ยวกับองค์กร : ดำเนินพันธกิจหลักในการผสมผสานการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องควบคู่ไปกับการดูแลสังคม
เว็บไซต์ : www.loxley.co.th


ายละเอียด :

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสร้างคุณค่าเพื่อสังคมส่วนรวม ก้าวสู่ปีที่ 84 ปี ล่าสุดรับโล่ประกาศเกียรติคุณ สาขาองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2565 ระดับดีเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565 ประเภทดีเด่น จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตอกย้ำภาพองค์กรธุรกิจที่สนับสนุนกลุ่มผู้พิการสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นายจรัสพงศ์ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ล็อกซเล่ย์ ตระหนักถึงความสำคัญของพันธกิจหลักในการประกอบธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบ อยู่ร่วม เติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคม นอกจากจะดูแลชุมชนใกล้เคียงบริษัทในพื้นที่คลองเตยแล้ว ยังมุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใต้โครงการ “ล็อกซเล่ย์ - เอเอสเอ็ม สปอร์ต ฮีโร่” ตั้งแต่ปี 2555 ในการเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาคนพิการทุกประเภทมาสานฝันให้กลายเป็นจริง โดยมอบเงินเดือนและงบสนับสนุน

สำหรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 11 ปีแล้ว และในปี 2565 ล็อกซเล่ย์มีนักกีฬาคนพิการในสังกัดรวมกว่า 43 คน โดยมี อาจารย์สุเมธ มุกดาพิทักษ์ เป็นผู้ดูแลนักกีฬา “สำหรับรางวัลองค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับดีเยี่ยม ที่ล็อกซเล่ย์ได้รับต่อเนื่องจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 โดยพิธีมอบรางวัลได้รับเกียติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มุ่งสนับสนุนโอกาสให้คนพิการได้ค้นหาศักยภาพและสร้างคุณค่าในตนเอง โดยทำต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 11 ปีการได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ ได้มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น และในปีหน้าบริษัทฯ จะดำเนินกิจการครบ 84 ปี เรามีแผนจะดึงนักกีฬาคนพิการเหล่านี้มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทให้มากขึ้นด้วย” นายจรัสพงศ์กล่าว นอกจากรางวัลองค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ต่อเนื่อง 3 ปีแล้ว กลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ล็อกซเล่ย์ ยังได้รับรางวัล "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565” ประเภทดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานในภาคตลาดทุนไทย ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจ้างงานคนพิการเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังผนวกแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ ESG ซึ่งสอดรับกับนโยบายหลักของล็อกซเล่ย์ ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 84 อย่างมั่นคงในปี 2566 อีกด้วย

aphondaworathan