http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
World Content

ความสำคัญของ CSR ในอุตสาหรรมบริการ

ความสำคัญของ CSR ในอุตสาหรรมบริการ

                ปัจจุบันผู้บริโภคมีความคาดหวังมากขึ้นกับภาคธุรกิจ ทั้งในเรื่องของแนวปฏิบัติเพื่อการสร้างความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม แนวคิดเหล่านี้สร้างความท้าทายในภาคธุรกิจ การเอื้อประโยชน์ให้สังคมมีผลดีมากมายมาสู่องค์กรเช่นกัน สังคมมองว่าบริษัทข้ามชาติเป็นผู้ได้ประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงเกิดความคาดหวังว่าบริษัทเหล่านี้ต้องตอบแทนสู่สังคมบ้าง จึงเกิด CSR ขึ้น

CSR เป็นการดำเนินกิจการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งกลายมาเป็นหลักการดำเนินงานที่หลายๆองค์กรในอุตสาหกรรมบริการให้ความสำคัญ เมื่อมีการดำเนินงานอย่างเหมาะสม สังคมได้ประโยชน์และองค์กรณ์เองยังได้ความเชื่อใจจากลูกค้ารวมไปถึงภาพลักษณ์ที่ดีอีกด้วย

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

มีแนวทางมากมายที่องค์กรณ์สามารถนำไปเริ่มแผนดำเนินงานด้าน CSR ได้ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

  • การตอบแทนต่อสู่สังคม : โรงแรมสามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคมผ่านทาง โครงการพัฒนาชุมชน การอบรมพัฒนาศักยภาพและการยอมรับความหลากหลายของพนักงานในองค์กร
  • การดูแลสิ่งแวดล้อม : การดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่ ใช้วัสดุทดแทนในการดำเนินงานก่อสร้าง สร้างระบบจัดการน้ำเสียที่ดี รวมไปถึงการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในการประกอบอาหาร เหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
  • การทำการกุศล : การเป็นองค์กรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ให้สังคมย่อมมีผลดีกลับมาสู่องค์กรเองเสมอ อย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เช่น McDonald Ronald Mcdonald ใช้บ้านของตัวเองเป็นที่พักฟื้นให้กับผู้ป่วยและอีกหลายองค์กรณ์บริจาคให้กับหน่วยงานการกุศลต่างๆ

ประโยชน์ของยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคม

                ถึงแม้ว่า CSR เป็นเรื่องที่ทำด้วยใจล้วนๆ แต่องค์กรเองก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน  อย่างในอุตสาหกรรมบริการ สิ่งที่ลูกค้าบริโภคเป็นนามธรรม มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า ภาพลักษณ์ที่ดีของโรงแรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมาก ซึ่งสร้างได้จากการเป็นองค์กรที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม ชื่อเสียงเหล่านี้มีผลให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ เช่น โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น ผลพลอยได้อื่นๆ คือ ลูกค้าที่พึงพอใจกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแรม มีแนวโน้มที่จะมองข้ามความผิดพลาดเล็กน้อยของการบริการ รวมไปถึงพนักงานมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีซึ่งส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาว

ยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เหมาะสม

                ความคาดหวังของสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องปรับยุทธศาสตร์อยู่เสมอ กรณีตัวอย่างของการแข่งขัน Elephant Polo King’s Cup ของโรงแรมอนันตรา เพื่อระดมทุนให้กับองค์กรณ์การกุศลช่วยเหลือช้าง ได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคลมีชื่อเสียงและองค์กรณ์ภาคีในเอเชียอาคเนย์มาอย่างดีตลอด 20 ปี จนกระทั่งเกิดกระแสการต่อต้านการทารุณสัตว์ โรงแรมอนันตราในฐานะผู้จัดงานปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการวางแผนยุทธศาสตร์ CSR ตามความคาดหวังของสังคม

อนาคตของยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคม

                หลายองค์กรในอุตสาหกรรมบริการดำเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง องค์กรที่ยังไม่มีการริเริ่มยุทธศาสตร์นี้ อาจจะเสียโอกาสในการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ  ในการเริ่มดำเนินงาน สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การประเมินศักยภาพขององค์กรณ์รวมไปถึงการทำความเข้าใจปัญหาของลูกค้าอย่างแท้จริง เมื่อดำเนินการได้อย่างเหมาะสมแล้ว จะกระตุ้นการเติบโตขององค์กรและสร้างฐานลูกค้าได้

ที่มา : https://www.unicornh.com/magazine/magazine-details.php?id=20

aphondaworathan