http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
World Content

ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นประโยชน์ของ CSR แล้วทำไมไม่ลงทุนใน CSR เพิ่มขึ้น

ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นประโยชน์ของ CSR  แล้วทำไมไม่ลงทุนใน CSR เพิ่มขึ้น


Image: pixels.com/ Energepic

องค์กรธุรกิจสร้างประโยชน์ต่างๆมากมายให้สังคม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ ผลตอบแทนทางธุรกิจให้กับนักลงทุน การจ้างงาน ยารักษาโรคและอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เทคโนโลยีที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนในสังคม แต่การสร้างสิ่งต่างๆเหล่านั้น ก็มีผลเสียเช่นกัน เช่น การเอาเปรียบลูกจ้าง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งการขายข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้กับผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มการเมือง

จากแนวคิดนี้ ทำให้เกิดสมมุติฐาน 3 อย่าง คือ
1) บริหารไม่เห็นถึงประโยชน์ของ CSR จึงไม่เกิดการลงทุน
2) ผู้บริหารจะเห็นประโยชน์ของการทำ CSR ถ้ามีหลักฐานที่ชัดเจน
3) ถ้าผู้บริหารเห็นผลโยชน์อย่างแท้จริง การลงทุนย่อมเกิดขึ้นแน่นอน

Academy of Management (AOM) ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารจากทั่วโลก โดยให้พวกเขาคาดการณ์ศักยภาพทางการเงินของบริษัทที่มีอยู่จริง โดยอ้างอิงจากผลประกอบการที่ผ่านมาและยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารร้อยละ 80 เห็นประโยชน์จากการทำ CSR  ซึ่งนี่ขัดแย้งกับสมมุติฐานข้อ 3 ที่ว่า ถ้าผู้บริหารเห็นผลโยชน์อย่างแท้จริง การลงทุนย่อมเกิดขึ้นแน่นอน  เมื่อทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมพบว่า เหตุผลจริงๆที่ผู้บริหารไม่ลงทุนในโครงการ CSR คือ พวกเขาไม่เห็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมและในที่สุดปัญหาสังคมเหล่านั้นก็กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ

นักวิชาการ ผู้นำองค์กรไม่แสวงหากำไรและที่ปรึกษาต่างโน้มน้าวให้ผู้บริหารริเริ่ม CSR ด้วยการแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งจากการศึกษาชัดเจนแล้วว่า ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจมากนัก สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้าน CSR ได้ คือ การทำให้ผู้บริหารเห็นปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเอง

ที่มา : https://hbr.org/2018/09/most-executives-believe-in-the-business-case-for-csr-so-why-dont-they-invest-more-in-it?referral=03759&cm_vc=rr_item_page.bottom

aphondaworathan