http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
World Content

องค์กรที่ประสบผลสำเร็จในยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคม

องค์กรที่ประสบผลสำเร็จในยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคม


Image: https://investors.tatamotors.com/financials/71-ar-html/csr.html

การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แน่นอนว่ามีทั้งองค์กรที่มีผลลัพธ์ที่ดีและบางส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนัก การที่จะประสบผลสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ไปดูตัวอย่างบริษัทที่มีการวางกลยุทธ์ CSR ที่ดี เริ่มจาก  Infroys ผู้นำในธุรกิจ IT ของอินเดีย  ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่สร้างบรรทัดฐานทางการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับอินเดียและประชาคมโลก ไม่เพียงแต่ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ CSR ได้ดีเท่านั้น แต่ยังมีการรายงานผลสำเร็จให้สังคมได้รับรู้อีกด้วย อีกหลายองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ได้แก่ TATA Group ในอินเดีย The Body Shop รวมไปถึง Sony Ericsson องค์กรเหล่านี้ต่างสร้างสาธารณประโยชน์ให้สังคมและยังมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในแง่ธุรกิจทั้งรายได้และชื่อเสียง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทความนี้คือองค์กรได้รับประโยชน์ทั้งในทางนามธรรมและรูปธรรมจากการนำ CSR ไปใช้ และการสร้างภาพลักษณ์ในการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการใช้หลักธรรมาภิบาล  แม้ว่าบางองค์กรมีการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเสมือนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าความเป็นจริง (Greenwashing)  แต่ประเด็นคือ บริษัทเหล่านั้นไม่เพียงแต่ดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังสร้างความเป็นมิตรกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทได้อีกด้วย

การสร้างประโยชน์ให้สังคมจะมีผลตอบรับที่ดีกลับมาเสมอ เห็นได้จากการที่ผู้บริหารขององค์กรเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการที่ปรึกษาในหลายหน่วยงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับจากสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นการช่วยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจอื่นๆ หันมาสนใจ CSR มากขึ้น

CSR เป็นเรื่องจำเป็นในการทำธุรกิจ สิ่งสำคัญคือ ต้องทำให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับสังคมและสิ่งนี้จะส่งผลดีในระยะยาวให้กับองค์กรต่อไป

ที่มา : https://www.managementstudyguide.com/examples-of-corporate-social-responsibility.htm

aphondaworathan