http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
World Content

6 เหตุผลที่ภาคอุตสาหกรรมควรดำเนินงาน CSR ที่มีพนักงานเป็นศูนย์กลาง

ปัจจุบันภาคธุรกิจถูกคาดหวังให้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคม ในขณะเดียวกันพนักงานต่างก็มองหาเป้าหมายในชีวิตและใช้เวลาทำงานในแต่ละวันยาวนานขึ้น นี่คือเหตุผลว่า ที่ทำงานควรจะเป็นที่ที่สร้างความหมายของการใช้ชีวิตด้วย Andrew Troup ผู้อำนวยการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัท Blackbard ให้เหตุผลของการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีพนักงานเป็นศูนย์กลาง (employee-centered CSR)

จุดเริ่มต้นของการลงทุนด้านพนักงานและชุมชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรและรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรนานๆ เริ่มต้นขึ้นปี 1840 ในโรงงานผลิตช็อกโกแลต Bournville ในประเทศอังกฤษ ผู้บริหารตั้งเป้าหมายว่า ถ้าพวกเขาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัวได้ โดยการย้ายฐานการผลิตออกไปนอกเมืองและสร้างสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานให้น่าอยู่ พนักงานจะทำงานอยู่กับองค์กรนานขึ้นและผู้คนในชุมชนจะซื้อสินค้ามากขึ้นด้วย


Image : http://www.flickr.com/photos/blackbaud

ปัจจุบันภาคการผลิตในสหรัฐอเมริกายังเผชิญกับความท้าทายรูปแบบเดิม คือ การมองหาวิธีการเพิ่มคุณภาพชีวิตพนักงานและชุมชน ความท้าทายที่เพิ่มขึ้น คือ งานฝ่ายผลิตลดลงอย่างรวดเร็วใน 20-30 ปีหลังมานี้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีพนักงานถึง 12.4 ล้านคนที่ยังอยู่ในฝ่ายผลิต ยิ่งไปกว่านั้นจากการคาดการณ์ของบริษัทวิจัย Forrester ความต้องการแรงงานฝ่ายผลิตจะมีถึง 15 ล้านตำแหน่งใน 10 ปีข้างหน้า ในขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมยังต้องรับมือกับกระแสสังคมเชิงลบ โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุผลเหล่านี้ หลายๆองค์กรหันกลับมาวางกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร การหาพนักงานรุ่นใหม่และวิธีลดการลาออกของพนักงาน ซึ่งวิธีที่ได้ผลที่สุดในการถึงเป้าหมายเหล่านี้ คือ การใช้ไตรกำไรสุทธิ (Triple Bottom Line) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ขยายการวัดเป้าหมายความสำเร็จและคุณค่าขององค์กรซึ่งแต่เดิมสนใจแค่กำไร มาสนใจเรื่องมนุษย์ และโลกด้วย 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ Andrew Troup ผู้อำนวยการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัท Blackbard ให้เหตุผลของการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีพนักงานเป็นศูนย์กลาง (employee-centered CSR) ไว้ดังนี้

  • ดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ : ในขณะที่กลุ่มคนรุ่น Baby Boomers เริ่มที่จะเกษียณอายุงาน ภาคการผลิตจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการจ้างงานในคนรุ่นใหม่ จากการศึกษาพบว่าคนรุ่นใหม่แสวงหาการทำงานในบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคมและสิ่งแวดล้อมและรับฟังความคิดเห็นของพวกเขา สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้พนักงานซึ่งช่วยสร้างผลสำเร็จโดยรวมให้องค์กร
  • เพิ่มทักษะการทำงานให้พนักงานรุ่นใหม่ : วิธีการที่ช่วยสร้างความสำเร็จระยะยาวให้องค์กร คือ การสร้างบุคลกรที่มีศักยภาพ เช่น การให้ทุนเพื่อการจัดการศึกษาด้านให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่สนใจงานด้านการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์ (AI)
  • มุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพ : จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า พนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเข้าใจเป้าหมายขององค์กรและหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน การดำเนินงาน CSR เพิ่มศักยภาพในการทำงานได้มากขึ้น 13% อ้างอิงจากการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท Blackbard ด้วยการลดผลกำไร เพิ่มทุนด้านการดูแลสุขภาพและผลประโยชน์พนักงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งส่งผลต่อรายได้ขององค์กรโดยรวม
  • ดึงดูดพนักงานใหม่ด้วยการพัฒนาชุมชน : การลงทุนในชุมชนท้องถิ่น อย่างการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานช่วยดึงดูดพนักงานใหม่และสร้างชุมชนที่น่าอยู่ นอกจากนั้นยังช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ ภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรและกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจ
  • สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชน : การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในชุมชนและพนักงานสร้างภาพลักษณ์ที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสร้างความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหากำไรและภาครัฐอีกด้วย
  • เป็นสมาชิกที่ดีในสังคม : การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมูลนิธิในท้องถิ่น องค์กรพันธมิตรและสถาบันการศึกษาเป็นเรื่องจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ การดำเนินงานเพื่อชุมชนช่วยสร้างความสัมพันธ์เหล่านี้ได้

อย่างไรก็ตามโรงงานช็อกโกแลต Bournville ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่ฝรั่งเศสภายใต้ชื่อ Cadbury แล้ว แต่หมู่บ้านยังมีสัญลักษณ์ของโรงงานตั้งอยู่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงถึงคุณประโยชน์ที่เจ้าของโรงงานได้พัฒนาชุมชนโดยรอบในอดีต

Image : Gettyimage
ี่มา : https://www.hrtechnologist.com/articles/employee-engagement/6-reasons-why-todays-manufacturing-companies-should-embrace-employeecentered-csr-programs/

aphondaworathan