http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
World Content

อะไรคือ “การสร้างคุณค่าร่วม” (CSV)?

การสร้างคุณค่าร่วมหรือ Creating Shared Value (CSV) คือ แนวคิดที่มีประสิทธิภาพที่องค์กรนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร ยิ่งไปกว่านั้น CSV ยังช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจ แหล่งซื้อขาย ชุมชนและองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้น แต่ก็ยังมีความสับสนระหว่าง CSV และ CSR หรือแย่ไปกว่านั้นคือความเข้าใจผิดระหว่าง CSV กับแนวคิดการกระจายความมั่งคั่ง


ดูเหมือนกับว่าความหมายของ CSR ที่ผู้คนเข้าใจมาจากเกมโชว์ในปี 1970 ที่ชื่อ “Password” ซึ่งรายการให้ผู้ดำเนินโครงการ CSR ทายความหมายของ CSR  และผู้ร่วมรายการตอบไปว่า “ความยั่งยืน” ซึ่งจริงๆแล้วทั้ง “CSR”  “ความยั่งยืน”และ “CSV” ต่างมีความหมายที่แตกต่างกัน แต่ผู้ดำเนินโครงการเหล่านี้ นักวิชาการและนักสื่อสารสังคม ต่างลังเลที่จะให้คำจำกัดความ

CSV คือแนวคิดที่ช่วยให้องค์กรมองปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและสังคมต่างออกไป องค์กรขนาดใหญ่ เช่น Nestle เริ่มใช้แนวคิด CSV ในการดำเนินงานเพื่อสังคมอย่างจริงจัง จุดกำเนิดของ CSV มาจากงานวิจัยของ Michael Porter ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย Harvard  และ Mark Kramer นักวิชาการอาวุโสของ Harvard Kennedy School of Government พวกเขากล่าวถึง CSV ในงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ใน Harvard Business Review ปี 2006 และ 2011

Porter เป็นบุคคลสำคัญในด้านกลยุทธ์ระดับองค์กร เขาสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยการแข่งขันของธุรกิจ 5 ประการ (Five Force)  Kramer ยังมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานแนวคิดที่ว่า “การดำเนินงานด้าน CSR แตกต่างจากการทำการกุศล”  ซึ่งแนวคิดเหล่านี้เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการแก้ปัญหาสังคมขององค์กรทั้งในส่วนของเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การนำไปใช้และการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ

สิ่งที่พึงระวังคือความเข้าใจผิดว่า CSV เป็นเกมการกระจายความมั่งคั่ง ซึ่งต่างจากความเป็นจริงอย่างมาก สรุปแล้ว CSV เป็นวิธีการที่ทำให้เศรษฐกิจ แหล่งการซื้อขาย องค์กรและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

ที่มา : https://www.forbes.com/sites/csr/2012/06/04/what-is-creating-shared-value/#48cd129d2bf1

 

aphondaworathan